ONS KWALITEITSBELEID

GERICHT OM ZERO DEFECT TE PRODUCEREN

 

Naast een eigen afdeling, heeft de kwaliteitsdienst ook een modern ingerichte meetkamer tot zijn beschikking.

Kwaliteit Nijman Arentsen

 

CONTROLESYSTEEM

BEWUST VAN DE TE LEVEREN KWALITEIT

 

In ons productie kwaliteitssysteem hebben wij een controle routine opgenomen. Vanzelfsprekend is een ieder in de organisatie zich bewust van de te leveren kwaliteit aan de klant. D.w.z. een ieder is verantwoordelijk voor de kwaliteit.

Identificatie op kaarten, formulieren en evt. producten geeft ons de mogelijkheid (en ook de klant) om bij eventuele kwaliteitsafwijkingen corrigerend op te treden.

 

OM- EN BIJSCHOLEN VAN MEDEWERKERS

WIJ ZIEN ONS ZELF ALS EEN “LERENDE” ORGANISATIE

 

VSMI heeft als beleid dat de mens in de organisatie de belangrijkste factor is in het productie proces. Wij zien ons zelf als een “lerende” organisatie waarin verbeteringen, indien mogelijk, meteen moeten worden doorgevoerd.

 

Medewerkers moeten zelf meedenken om verbeteringen in onze huidige processen tot stand te brengen (Kaizen). Verder stimuleert VSMI de mensen in onze organisatie om scholing, cursussen en themadagen te volgen.

 

KWALITEIT BEGINT BIJ DE MENSEN!

DOEN WAT WE AFSPREKEN

 

Het in zo’n kort mogelijke tijd met zomin mogelijke grond en hulpstoffen dat doen wat is afgesproken. VSMI is producent en leverancier van enkelvoudig plaatwerk en plaatwerk en samenstellingen. VSMI heeft een geïntegreerd kwaliteitssysteem. Het beleid is er op gericht om zorgsystemen als zijnde het kwaliteitssysteem, het arbo systeem en het milieu systeem, een deel van het proces te laten zijn. Kwaliteit is niet iets van een functionaris maar zit in de organisatie (de medewerkers) verankerd.

 

KLANTEISEN STAAN CENTRAAL

EN TOETSEN ONZE ACTIVITEITEN DAARAAN

 

Met alles wat VSMI doet staat de wens van de klant centraal en toetsen we de activiteiten van VSMI daaraan. De formulering van onze klanten eisen is vastgesteld op basis van analyse van onze communicatie met deze klanten.

 

Vanuit het besef van de wensen van onze klanten specificeren wij onze dienstverlening. In ons managementsysteem zijn werkafspraken vastgelegd die ervoor zorgen dat wij tegemoet komen aan deze eisen, met als resultaat dat onze klanten tevreden zijn en blijven.

 

Jaarlijks evalueren wij onze ervaringen met betrekking tot tevredenheid van onze klanten en actualiseren dan indien nodig ons klantprofiel en werkprocessen.

 

MANAGEMENTSYSTEEM

NEN-EN-ISO 9001:2015

 

Het managementsysteem is de leidraad in onze organisatie samen met de inzet, de kennis en het vakmanschap van de medewerkers zorgt het ervoor, dat we doen wat we met de klant hebben afgesproken, dat er winst gegenereerd wordt, en dat we tevreden medewerkers hebben.

 

Ons managementsysteem beschrijft onze organisatie en processen, waarin de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2015 zijn ingebed.

 

DIRECTIEVERTEGENWOORDIGING

NALEVING VAN PROCEDURES EN WET-EN REGELGEVING

 

De directie is verantwoordelijk voor het correct werken in overeenstemming met de procedures in het managementsysteem en voor een juiste naleving van geldende wet- en regelgeving. De Directeur treedt op als directievertegenwoordiger. Hij delegeert zijn taken naar de KAM coördinator voor het beheer van het managementsysteem.

 

Hij heeft er zichzelf van overtuigd dat alle medewerkers de doelstellingen van het managementsysteem begrijpen en dat alle medewerkers de mogelijkheid hebben om te werken in overeenstemming met de procedures omschreven in het managementsysteem.


NEN-EN-ISO 9001:2015ISO14001 NL

(Klik op afbeelding voor vergroting)


MIDDELEN TER BESCHIKKING STELLEN

MEDEWERKERS BESCHIKKEN OVER DE BENODIGDE MIDDELEN

 

De directie zorgt ervoor dat alle medewerkers beschikken over de benodigde middelen, zoals training, materiaal, gereedschappen, hulpmiddelen, werkplekken en communicatie apparatuur.

 

Om die reden hebben we gekozen voor het digitaliseren van het managementsysteem, zodat het rechtstreeks bereikbaar is op elke computer verbonden met het computernetwerk.

 

BELEVING EN COMMUNICATIE

INFORMATIE EN COMMUNICATIE ESSENTIEEL

 

Informatie en communicatie op alle vlakken is een essentieel onderdeel. Kwaliteitsbewustzijn beleef je doordat je weet, wat je doet, voor wie je het doet, en waarom je het doet.

 

Het systeem is vastgelegd in het kwaliteitshandboek dit is verworden tot een onderdeel van ons veel meer omvattend kwaliteitssysteem.

 

VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING

HET MILIEU VINDEN WIJ BELANGRIJK

 

Bescherming van het milieu vinden wij belangrijk. Voldoen aan van toepassing zijnde wet-en regelgeving zijn een basiswaarde in ons kwaliteits- arbo- en milieubeleid. De directie beschouwt het als een van haar belangrijkste taken om het personeel bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van milieu, veiligheid & gezondheid.

 

Elke werknemer wordt bewustgemaakt en aangemoedigd om zijn/haar activiteiten uit te voeren op een milieuverantwoorde wijze. Ook de personele en financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van ons milieubeleid worden verstrekt. In het bijzonder maken wij onze medewerkers bewust van energiebesparing, preventie van lekkages en morsen van stoffen en het scheiden van afvalstromen.

Het ingezette milieubeleid heeft zicht vertaald in een ISO 14001 certificering vol trots mogen wij dit certificaat per 01-11-2017 voeren.

 

BESCHERMEN VAN HET MILIEU

RECIRCULATIE, HERGEBRUIK EN GOEDE PRODUCTIEPLANNING

 

VSMI verbindt zich ertoe te voortdurend het milieu te beschermen. Deze verbintenis betekent: voor zover mogelijk door gevolgen van onze bedrijfsvoering op het milieu beperken door middel van de toepassing van "beste beschikbare" technieken en middelen op een economisch verantwoorde wijze.

Daarom ontwikkelen wij continu onze productielijnen en -technieken (mede) op basis van de potentiële energiebesparing en verbruik van grondstoffen door middel van recirculatie en hergebruik en door middel van goede productieplanning.

 

Recycling


VSMI B.V. is partner van Wecycle. Dit betekent dat wij deelnemen in dit landelijke, non-profit inzamel- en recyclesysteem. Wecycle zorgt ervoor dat afgedankte elektrische apparatuur op een verantwoorde manier wordt ingezameld en optimaal verwerkt wordt tot nieuwe grondstoffen. Wij dragen hiermee bij aan de circulaire economie.

partner-van-wecycle-72dpi 


CONTINUE VERBETERING

VAN ONZE PRESTATIES EN PRODUCTEN 

 

We streven naar continue verbetering van onze prestaties ten opzichte van onze klanten, werknemers, omwonden, andere belanghebbenden en het milieu. Corrigerende en preventieve maatregelen. Elke medewerker binnen VSMI B.V. heeft het recht en de taak om voorstellen aan te dragen voor de verbetering van de werkprocessen en veiligheids- en milieuprestaties.Definitie van Kwaliteits-, Arbo- en Milieudoelstellingen

 

Minstens eenmaal per jaar, tijdens een beoordeling van de werking van het managementsysteem, evalueert de directie de huidige doelen en formuleert het nieuwe doelstellingen en acties ter verbetering van onze prestatie ten opzichte van onze klanten en het milieu.

 

Deze doelstellingen zullen worden gedefinieerd per proces. Alle doelen worden SMART opgesteld en kunnen worden beschouwd als een dynamisch onderdeel van deze beleidsverklaring.

Kiwa ISO 9001 logo NL  Kiwa ISO 14001 logo NL